artificial-intelligence-automl-aml

Vad gör en AI-strateg?

Artificiell intelligens (AI) har blivit en central del i många företags och andra organisationers strategier och en viktig faktor för att nå affärsmål och förbättra verksamheten. En AI-strateg har en central roll i denna process och är ansvarig för att leda organisationens ansträngningar att utnyttja teknikens potential. Men vad gör en AI-strateg egentligen? I denna artikel tar vi en närmare titt på vikten av AI-strategi och vad en AI-strateg gör för att hjälpa företag att få ut det mesta av AI.

Vikten av en AI-strategi

Artificiell intelligens är en teknik som har stor potential att revolutionera många branscher och öka effektiviteten och konkurrenskraften hos företag och andra organisationer. Men för att få ut det mesta av teknikens möjligheter krävs en tydlig strategi. Utan en sådan är det lätt att bli distraherad av nya trender och möjligheter, vilket kan leda till ineffektiva lösningar och beslut som inte är riktade mot företagets övergripande mål.

En AI-strategi hjälper företag att definiera sina mål för användningen av AI och utveckla en plan för att nå dessa mål. Det ger också en riktlinje för att välja de mest lämpliga AI-teknikerna och lösningarna för verksamheten. Utan en sådan strategi är det lätt att fastna i tekniken för teknikens skull och missa möjligheten att få ut det mesta av AI för att nå verksamhetsmål.

Vad bör en AI-strategi innehålla?

En AI-strategi bör innehålla en plan för att integrera AI i en organisation eller verksamhet på ett strategiskt sätt. Följande är några viktiga element som en AI-strategi bör inkludera:

 1. Mål och syfte: En tydlig beskrivning av de affärsmässiga målen och syftena med att använda AI.
 2. Stakeholder-analys: En analys av de intressenter som påverkas av AI-tekniken, inklusive kunder, anställda, leverantörer och samhället som helhet.
 3. Teknisk inventering: En inventering av de AI-tekniker och system som redan finns inom organisationen, samt en plan för hur nya tekniker och system ska integreras.
 4. Datastrategi: En plan för hur organisationen ska samla in, hantera och använda data för att stödja AI-tekniken. Utan data fungerar inte AI.
 5. Etiska riktlinjer: En beskrivning av organisationens etiska riktlinjer för AI, inklusive hur tekniken ska användas på ett ansvarsfullt sätt.
 6. Utbildning och kommunikation: En plan för hur anställda och andra intressenter ska informeras och utbildas om AI-tekniken.
 7. Mätbarheter och återkoppling: En plan för hur man mäter och utvärderar den affärsmässiga effekten av AI-tekniken, samt en mekanism för återkoppling och justering av strategin.

En AI-strategi bör vara flexibel och anpassningsbar, så att den kan ändras och uppdateras när tekniken och affärsbehoven förändras. Den bör också vara en integrerad del av organisationens övergripande strategi och vision.

Vad gör en AI-strateg?

En AI-strateg är ansvarig för att utveckla och implementera en organisation eller företags strategi för att använda AI och maskininlärning. De arbetar tillsammans med ledning, verksamhetsexperter och tekniska experter för att identifiera möjligheter för AI, utveckla lösningar och integrera teknik i verksamheten. Men exakt vad en AI-strateg gör varierar beroende på organisationens storlek, bransch och AI-behov.

Följande är några av de viktigaste uppgifterna som en AI-strateg kan ha:

 1. Identifiera affärsmöjligheter: En AI-strateg hjälper företaget att identifiera områden där AI kan ha störst potential för att förbättra verksamheten och nå affärsmål.
 2. Utveckla strategier: De utvecklar en långsiktig strategi för användningen av AI och maskininlärning i företaget.
 3. Samordna tekniska insatser: En AI-strateg samordnar tekniska insatser för att säkerställa att tekniken är lämplig för företagets behov och riktad mot att nå affärsmål.
 4. Integrera teknik i verksamheten: De arbetar med ledning och tekniska experter för att integrera AI i verksamheten på ett sätt som maximerar dess potential.
 5. Ledning av projekt: De leder projekt för att utveckla och implementera AI-lösningar och säkerställer att de är på rätt väg för att nå företagets affärsmål.
 6. Uppföljning och utvärdering: En AI-strateg övervakar och utvärderar resultaten av AI-lösningar för att säkerställa att de når företagets mål och förbättrar verksamheten.
 7. Uppdatering av strategier: De uppdaterar strategier och lösningar som svar på förändringar i affärsbehov och teknisk utveckling.

Dessa uppgifter är inte uttömmande, men ger en idé om de viktigaste ansvarsområdena för en AI-strateg.

Vilken typ av företag har nytta av en AI-strateg?

Företag som önskar använda AI för att förbättra sin verksamhet eller öka sin konkurrenskraft kan ha nytta av en AI-strateg. Här är några exempel på företagssektorer som ofta nyttjar AI-strategi:

 1. Teknikföretag: AI spelar en viktig roll för många teknikföretag, från utvecklingen av produkter till automatisering av processer.
 2. Finansiella företag: AI-teknik används för att förbättra riskbedömningar, öka effektiviteten i backoffice-processer och förbättra kundupplevelsen.
 3. Healthcare-företag: AI används för att förbättra patientbehandling, öka effektiviteten och minska kostnaderna inom vårdsektorn.
 4. Retail- och distributionsföretag: AI-teknik används för att förbättra lagersystem, personalisera kundupplevelsen och öka säkerheten.
 5. Medieföretag: AI används för att analysera stora mängder data och förbättra innehållsproduktionen, annonsering och mätning.
 6. Myndigheter: AI-teknik används för att öka effektiviteten och minska risken för missbruk inom sektorer som skatter, miljö och finansiella tjänster.

Dessa är bara några exempel på företag som har nytta av en AI-strateg. I allmänhet är de företag som vill förbättra sin verksamhet eller öka sin konkurrenskraft i en bransch med hjälp av AI-teknik som mest har nytta av en AI-strateg. En förutsättning är som regel god tillgång på data.

Hur kan offentlig sektor använda en AI-strateg?

Kommuner och andra delar av offentlig sektor kan använda en AI-strateg för att förbättra verksamheten och förbättra tjänster till medborgarna. Här är några exempel på hur offentlig sektor kan använda AI-teknik:

 1. Bättre beslutsfattande: AI kan användas för att analysera stora mängder data och hjälpa beslutsfattare att fatta bättre beslut baserat på relevant information.
 2. Effektivare verksamhet: AI kan användas för att automatisera rutinartade arbetsuppgifter och öka effektiviteten i processer.
 3. Förbättrad kund- eller medborgarservice: AI kan användas för att förbättra kundupplevelsen genom saker som chatbots och automatiska svar på frågor.
 4. Minskade kostnader: AI kan hjälpa offentlig sektor att effektivisera processer och minsta kostnaderna.
 5. Ökad tillgänglighet: AI kan användas för att öka tillgängligheten till tjänster, till exempel genom att tillhandahålla information på ett mer tillgängligt sätt eller genom att automatisera rutinartade uppgifter.
 6. Förbättrad säkerhet: AI kan användas för att öka säkerheten inom offentlig sektor, till exempel genom att använda avancerade tekniker för bild- och ljudanalys för att upptäcka brott.

En AI-strateg för offentlig sektor bör ta hänsyn till den unika verksamheten och de mål som organisationen har, och fokusera på de områden där AI kan göra störst nytta. Det är också viktigt att säkerställa att AI-teknik används på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med relevant lagstiftning.

Vilken bakgrund och kunskaper bör en AI-strateg ha?

En AI-strateg bör ha en bred kunskapsbas och förståelse för både teknik och affärsverksamhet. Här är några viktiga områden att beakta:

 1. Teknisk kompetens: En AI-strateg bör ha en grundläggande förståelse för AI-tekniker som maskininlärning, datamining, och datavetenskap.
 2. Affärskompetens: En AI-strateg bör ha förståelse för affärsprocesser och verksamhetsstrategi, så att de kan integrera AI-teknik på ett effektivt sätt.
 3. Ledarskapskompetens: En AI-strateg bör ha god ledarskapsförmåga och kunna leda och samordna projekt och team.
 4. Kommunikationskompetens: En AI-strateg bör kunna kommunicera teknisk information på ett lättförståeligt sätt till en mångsidig publik, inklusive beslutsfattare, tekniker, och kunder.
 5. Kompetens inom etik och ansvar: En AI-strateg bör ha en förståelse för etiska frågor och ansvar som uppstår med AI-teknik, så att tekniken används på ett ansvarsfullt sätt.

Dessa kunskapsområden kan vara förvärvade genom en kombination av utbildning, erfarenhet och fortsatt lärande. En AI-strateg bör också vara uppdaterad om de senaste utvecklingarna inom AI-teknik och branschen för att kunna tillämpa den på en relevant och effektiv sätt.

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.